دكتر ناصر تكميل همايون

مناسبات حكومتي دولت ايران با آسياي مركزي در دوره سلطنت قاجاريه

دو فصلنامه ایراس، سال اول، شماره دوم، زمستان 1385، صص: 18-4
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۰۳
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
با تشكيل دولت صفويه و ترويج مذهب شيعي، در برابر عثمانيان، نوعي وحدت ملي ايجاد شد و قزلياشان توانستند در برابر حكومت سنيان امپراتوري عثماني مقاومت نشان دهند. اما در منطقه شرق مسائل مذهبي و قومي و حكومتي، شرايط بسيار ناگواري را موجب گرديد و با تشكيل و توسعه حكومت هاي ملوك الطوايفي در خزاسان و ماوراء النهر، جدايي هاي ناخواسته اي را پديد آورد. مقاله پيش رو به تحولات اين منطقه در آن زمان و نيز نقش و نفوذ دو قدرت استعماري انگليس و روسيه در تحولات مناطق شرقي و شمالي ايران در دوره زماني ياد شده مي پردازد.
 
کليدواژگان: خراسان بزرگ، قزلباش ها، دولت هاي استعماري روس و انگليس، آسياي مركزي و صفويان.

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
 
کد مطلب: 1005