دكتر احمد پاكتچي

فراز و فرود اورگنج در تمدن خوارزم

دو فصلنامه ایراس، سال اول، شماره دوم، زمستان 1385، صص: 34-19
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۱۶
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس چکيده:
خوارزم يكي از مراكز تمدني مهم در آسياي مركزي است كه از يك سابقه تاريخي چندهزارساله برخوردار است. اين تمدن تحت تاثير عوامل گوناگون اقليمي، سياسي و فرهنگي، بارها دستخوش دگرگوني هايي واقع شده است. اوگنج، عنواني براي دو شهر واقع در ساحل غربي آمو درياست كه به طور دقيق تر با نام هاي اوگنج كهنه و اوگنج نو از يكديگر بازشناخته مي شوند. اين مقاله به سير دگرگوني هويت تارخي اورگنج در دو دوره پيش و پس از اسلام به ويژه تحت حكومت حاكمان ساماني، غزنوي، سلجوقي، تيموري و ازبكي مي پردازد.
 
کليدواژگان: اورگنج كهنه، خوارزمشاهيان ماموني، گرگانج، خانات خيوه و اورگنج نو
 
دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1006