فرات پورتاش

يهوديان بخارايي و سياست اسراييل در قبال آسياي مركزي

دو فصلنامه ایراس، سال اول، شماره دوم، زمستان 1385، صص: 74-61
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۳
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس چکيده:
اسراييل از بازيگران منطقه اي است كه استراتژي درازمدت خود را بر نفوذ اقتصادي و سياسي در منطقه خاورميانه بزرگ شامل تركيه، پاكستان، خليج فارس، آسياي مركزي و قفقاز قرار داده است. اگرچه اين كشور با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي همانند بسياري از كشورهاي دنيا دچار شوك گرديد ولي به زودي با مديريت فرصت و تهديد تلاش نمود تا ضمن مقابله با تهديداتي كه ممكن است ظهور دولت هاي نوظهور و احتمال نزديكي آنها به كشورهاي عربي و اسلامي خاورميانه براي اين كشور ايجاد كند، از فرصتهاي بوجود آمده براي كسب مشروعيت جهاني، جلب حمايت ايالات متحده و توسعه اقتصاد در حال ركود خود از طريق گسترش روابط تجاري با اين كشورها استفاده نمايد. با آنكه اسراييل در آغاز استراتژي خود را بر مهاجرت دادن يهوديان بومي اين منطقه به آن كشور استوار ساخته بود ولي به تدريج دريافت كه حضور اين يهوديان و اعمال نفوذ در ساختار اداري و سياسي جوامع مذكور منافعي بيش از مهاجرت اين گروه براي اسراييل خواهد داشت. مقاله ي حاضر به دنبال بررسي فرايند تغيير استراتژي اسراييل در قبال يهويان بومي (در نمونه ي يهوديان بخارا) و نقش يهوديان اين منطقه در استراتژي نفوذ اين كشور در منطقه آسياي مركزي مي باشد.
 
کليدواژگان: يهوديان بخارا، ازبكستان، اسراييل، اتحاد جماهير شوروي
 
دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1009