دكتر مهدي سنايي

اسلام در روسيه: دوره اول شكل گيري

دو فصلنامه ایراس، سال اول، شماره دوم، زمستان 1385، صص: 89-75
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۱
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس چکيده:
بررسي جايگاه اسلام در روسيه مهمترين موضوعي است كه مقاله پيش رو به آن مي پردازد. به لحاظ تاريخي، ورود اسلام به اين كشور از روندي همگن و يكدست پيروي ننموده است و به همين دليل، جوامع مسلمان در مناطق مختلف روسيه به نحو چشمگيري از سطوح مختلف برخوردار بوده اند. از نظر نويسنده، همزماني گسترش دو دين اسلام و مسيحيت در روسيه مركزي طي قرون نهم و دهم ميلادي سبب بروز تاثيرات ويژه اي بر زندگي سياسي و شرايط اجتماعي مردم اين منطقه شده است. اين مقاله پس از بررسي گسترش اسلام در كرانه‌هاي ولگا و دامنه‌هاي اورال، وضعيت اسلام را در دوره اردوي زرين تحليل مي كند..
 
کليدواژگان: روسیه، اسلام، مسلمانان روسیه، اسلام در روسیه
 
دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1010
مولف :