دكتر محمد رضا محمدي

واژگان روسي در فارسي: تغيير ويژگي معنائي آنها (با استناد بر فرهنگ فارسي عميد)

دو فصلنامه ایراس، سال اول، شماره دوم، زمستان 1385، صص: 113-90
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۷
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس چکيده:
واژهاي دخيل هر زبان كه در نتيجه ارتباط فرهنگي و زباني ملت ها صورت مي گيرد از اهميت ويژه اي برخوردار است. ملل مختلف و دولتها در برخورد با آن روشهاي گوناگوني را بكارگير مي كنند. نخستين مرحله يعني شناخت اينگونه واژه ها با توجه به ارتباطات كنوني كشور ايران با كشورهاي روس زبان جايگاه خاص خود را دارد. در تحقيق حاضر با تكيه بر فرهنگ يك جلدي عميد، واژه هاي روسي دخيل در زبان فارسي بررسي و ارائه شده اند. بر آن است كه واژه هاي دخيل روسي در زبان فارسي را بررسي و آن مفهوم واژه كه در زبان روسي از آن فهميده مي شود نخست ارائه، و سپس مفهوم و يا مفاهيم آن را در زبان فارسي امروز كه بدان اشاره دارد، ذكر نمايد و در نهايت مقايسه اي از آنها در پايان هر مدخل ارائه مي گردد.
 
 
کليدواژگان: واژه دخيل، زبان روسي، زبان فارسي، تغيير معنايي، سطح واژگاني
 
دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1011