دكتر سيدجلال دهقاني فيروزآبادي

گفتمان هاي سياست خارجي ايران در آسياي مركزي و قفقاز

دو فصلنامه ایراس، سال اول، شماره دوم، زمستان 1385، صص: 133-114
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۵۲
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس چکيده:
مقاله پيش رو به تحليل و تبيين سياست خارجي ايران در منطقه آسياي مركزي و قفقاز بر اساس رويكرد گفتماني مي پردازد. نويسنده در ابتدا نحله‌هاي مختلف رويكرد گفتماني از جمله سه گفتمان: ايدئولوژيك، ژئوپلتيك و فرهنگي ـ تمدني را مورد شناسايي و واكاوي قرار داده و سپس چنين استدلال مي نمايد كه گفتمان ژئوپوليتيك براي تحليل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در منطقه ياد شده از قدرت پاسخگويي بيشتري برخوردار بوده و دو گفتمان ديگر بر اين سياست خارجي تنها تاثيري حاشيه اي و ثانويه دارند.
 
 
کليدواژگان: سياست خارجي، رويكرد گفتماني، گفتمان ژئوپوليتيك، پادگفتمان، آسياي مركزي و قفقاز
 
دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1012