دكتر عبدالعلي قوام

فرهنگ استراتژيك روسيه

دو فصلنامه ایراس، سال سوم، شماره سوم، پاییز 1387، صص: 25-14
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۹
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکيده:
بر اساس رويكرد فرهنگ استراتژيك، سياست خارجي روسيه پوتين، تداوم سياست سنتي اين كشور در قلمرو نظام بين الملل يعني تثبيت قدرت ملي در محيط ژئوپليتيك و دستيابي به نفوذ جهاني در نظام يك قدرت بزرگ است. نگارنده در اين مقاله مي كوشد تا به تحليل سياست خارجي روسيه از طريق رويكرد فرهنگ استراتژيك بپردازد. استدلال اصلي اين مقاله اين است كه در دوره رياست جمهوري پوتين فرهنگ اقتصادي در كنار فرهنگ سياسي، هسته هاي اصلي فرهنگ استراتژيك روسيه را تشكيل مي دهد. طبق اين استدلال چنانچه منافع ژئوپليتيك روسيه دربرگيرنده منافع ژئو اكونوميك آن كشور نباشد، اهميت خود را از دست خواهند داد.

کليدواژگانفرهنگ استراتژيك، سياست خارجي، فرهنگ سياسي، فرهنگ اقتصادي، فرهنگ نظامي

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
 
کد مطلب: 1015