دكتر ناصر تكميل همايون

اوضاع روسيه و احوال روسيان در سفر نامه ابن فضلان

دو فصلنامه ایراس، سال سوم، شماره سوم، پاییز 1387، صص: 39-26
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۶
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
احمدابن فضلان ابن العباس ابن راشد ابن حماد، به تحقيق يكي از سياحان تاريخ تمدن اسلامي است. ابن فضلان، سفر تبشيري و تبليغي خود را از بغداد آن روزگار آغاز كرده است و يادداشت هاي وي اكنون به عنوان سفرنامه ياكتاب ابن فضلان شهرت جهاني يافته است. سفرنامه ابن فضلان يكي از معتبرترين گزارش هايي است كه درباره مناطق واقع در غرب درياچه خوارزم تا شمال درياي خزر و كرانه هاي ولگا به نگارش درآمد و اطلاعات با ارزشي كه چند قرن بعد، در منابع مورخان و جغرافيدانان مسلمان آمده، ارائه كرده است.

کليدواژگان
ابن فضلان، سفرنامه، روس ها، تاريخ، آيين، آداب و سنن

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1016