دکتر محمود شوری

گفتمان كاوي در روابط ايران و روسيه

دو فصلنامه ایراس، سال سوم، شماره سوم، پاییز 1387، صص: 58-40
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۱
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
مرحله جديد در روابط ايران و روسيه كه با فروپاشي شوروي آغاز شد، از سوي بازيگران متفاوت با گزاره هاي مختلفي مورد ارزيابي قرار گرفته است. تحليل گفتمان به مثابه يك رويكرد يا گرايش ميان رشته اي، در سالهاي اخير افق هاي تازه اي براي نگريستن و بازخواني متون و سوژه هاي قديمي و گاه تكراري در برابر تحليل گشوده است. مقاله حاضر مي كوشد با شناسايي برخي گزاره هاي محوري، گفتمان ها يا خرده گفتمان هاي مختلفي كه روابط ايران و روسيه را در يك فرايند تاريخي شكل داده اند، مورد بازكاوي قرار دهد.

کليدواژگان
گفتمان، روابط خارجي، ايران، روسيه، تهديد، ترديد، فرصت اقتصادي، فرصت سياسي

دریافت متن کامل/ دانلود PDF

WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1017
مولف :