دكتر احمد نقيب زاده

بازي بزرگ در آسياي مركزي: ابزارها، اهداف و استراتژيها

دو فصلنامه ایراس، سال سوم، شماره سوم، پاییز 1387، صص: 72-59
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۸
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
آسياي مركزي پس از دهه 1990 به ويژه رويداد تروريستي 11 سپتامبر 2001 به واسطه تقابل و تعارض منافع و ارزشهاي دولت ها و قدرت هاي بزرگ منطقه اي و فرامنطقه اي جايگاه و اهميت بين المللي قرن نوزدهم خود را بازيافته است. به باور نگارنده، جايگاه بين المللي آسياي مركزي نه به واسطه موضوعات اقتصادي كه به خاطر ملاحظات ژئواستراتژيك و ژئوپليتيك مي باشد. خلا قدرت موجود در منطقه آسياي مركزي، عامل اصلي در تشديد رقابت ميان سه قدرت آمريكا، روسيه و چين از يك سو و كشورهاي ايران، تركيه، عربستان و پاكستان از سوي ديگر مي باشد. بنا بر استدلال نگارنده، ايران به واسطه بهره مندي از موقعيت ممتاز ژئوپليتيك، نقش تعيين كننده اي در موازنه قدرت هاي ياد شده دارد.

کليدواژگان
آسياي مركزي، بازي بزرگ، خلا قدرت، قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي

دریافت متن کامل/ دانلود PDF

WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1018