آ.و.گنچارنكف

انرژي جهاني: نگاهي به ده سال آينده

دو فصلنامه ایراس، سال سوم، شماره سوم، پاییز 1387، صص: 148-133
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۷
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس چکيده:
اين مقاله به بررسي ساختار بازار انرژي با توجه به تغيير ساز و كارهاي شكل گيري بازار جهاني در نيمه دوم قرن بيستم مي پردازد. اقتصاد جهاني وابسته به ذخاير نفت و گاز به دليل كاهش منابع انرژي با خطرات جدي روبرو است از سوي ديگر به همان نسبت ميزان ظرفيت تكميلي استخراج نفت نيز محدود است در اين شرايط كشورهاي مصرف كننده به مقوله گسترش انرژي جايگزين توجهي ويژه دارند. چنين شرايطي نياز به سرمايه گذاري گسترده در مناطق نفت خيزي مانند آفريقاي غربي، آسياي مركزي، خزر و روسيه كه ظرفيت هاي استخراجي را جايگزين كرده اند افزايش داده است.

کليدواژگانانرژي جهاني، بازار جهاني، مناطق نفت خيز، نفت، گاز، هيدروكربور

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1022