مهري پاكزاد

گذري بر نقش مستشرقان روسي در مناطق كردنشين ايران

دو فصلنامه ایراس، سال سوم، شماره سوم، پاییز 1387، صص: 161-149
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۹
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چكيده:
در طول تاريخ، مستشرقان بسياري با سفر به نواحي مختلف، دستاورد سفرها و مطالعات خود را به صورت كتاب ها و مقالات گوناگون به جامعۀ بشري تقديم كرده اند. در اين ميان، مستشرقان روسي، بيش از سايرين در نواحي غرب ايران، بويژه نواحي كردنشين، به سير و سفر و تحقيق و تفحص پرداخته اند. در مقالۀ حاضر سعي شده است، ضمن معرفي برخي مستشرقان روس، بخشي از آرا، نظريه ها و سخنان آنان در خصوص تاريخ، زبان و فرهنگ و تمدن ملت كرد، اشاره شود. معرفي نويسندگان و پژوهشگران برجستۀ روسي و آثار مهم آنان در مورد مناطق كردنشين و پيشينه تاريخي و فرهنگي اين منطقه از كشور، ضمن آنكه دريچه اي نو، براي شناخت هر چه بيشتر خدمات فرهنگي روس در ايران خواهد بود، زمينۀ تازه اي را نيز براي مطالعات كردشناسي فراهم خواهد كرد.

كليد واژگان: مستشرقان روسي، كردها، غرب ايران، زبان، فرهنگ و تاريخ كرد

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1023