دکتر آزیتا همدانی

ماوراءالنهر ازآغازتا امروز

دو فصلنامه ایراس، سال چهارم، شماره چهارم، بهار و تابستان 1388، صص: 32-5
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۲
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
ماوراءالنهر، فرارود،میان رودان،آسیای وسطی،ترکستان،آسیای مرکزی و آسیای میانه نام هایی است که از ابتدا تاکنون بر این سرزمین باستانی نهاده شده است.اهمیت بررسی تاریخ این منطقه در قدمت و غنای تاریخی آن و پیوستگی اش از نظر جغرافیایی تا قبل از 150 سال پیش و از نظر فرهنگی و نژادی وادبی و زبانی تاکنون با ایران بزرگ است. دراین مقاله تاریخ این منطقه  با توجه به این پیوستگی و جدایی بررسی و در دو بخش عمده تنظیم شده است: از آغاز تا دورۀ صفویه و از دورۀ صفویه تاکنون.در بخش اول به دو دورۀ پیش و پس از اسلام و در بخش دوم به دو دورۀ پیش و پس از تسلط روس ها اشاره و در هر بخش ویژگی های تاریخی و فرهنگی و ادبی این منطقه بررسی می شود

کلید واژگان : ماوراءالنهر، زبان و ادبيات فارسي، دوره صفويه، تسلط روس ها

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1026