مهين السادات صمدي

موسیقی ماوراءالنهر در گذار تاریخ

دو فصلنامه ایراس، سال چهارم، شماره چهارم، بهار و تابستان 1388، صص: 42-33
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۲
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
به استناد آثار مورخان یکی از مهمترین کانون های فرهنگ ساز برای اقوام ایرانی و آسیای مرکزی منطقه ماوراءالنهر و خراسان می باشد. آنچه مسلم است این است که نمی توان به ماوراءالنهر پرداخت بدون آن که سامانیان را در نظر نگرفت. این دوره یکی از با ارزش ترین دوران منطقه در زمینه افکار علمی و ادبی و هنری مردم ایران به شمار می رود و در این زمان نام بخارا به عنوان یکی از مراکز مهم علمی و فرهنگی ایرانیان بر صفحه تاریخ شرق می درخشد. این شهر که محل تجمع دانشمندان و سخنوران و هنرمندان بود بستر مناسبی را برای رشد و شکوفایی علمی و فرهنگی بوجود آورد . از سوی دیگر  بخارا باید همه عظمت خود را مدیون سامانیان بداند چرا که  با شکل گیری دولت سامانیان  یک جو آرامش و تا حدودی به دور از درگیری و جاه طلبی در ماوراءالنهر بوجود آمد ودوری این منطقه از مرکز خلافت این روند را سرعت بخشید. ...

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1027