شهرام فتاحي

آمريكا و انقلاب هاي رنگي در اوراسيا

دو فصلنامه ایراس، سال چهارم، شماره چهارم، بهار و تابستان 1388، صص: 96-75
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۶
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری های پیشین این امپراطوری سوسیالیستی  به مثابة مهره های دومینو با تلنگری به نام «انقلاب های رنگین » و با وانهادن و کنارگذاری مواریث نظری و ساختاری پیشین، شیفته وار و شتاب آلود اریکه قدرت را به دولت های غرب گرا سپردند تا تمنای آزادی، دموکراسی و اقتصاد بازار را تحصیل نمایند.  ایالات متحده آمریکا نیز که عرصه را مستعد می دید، با بذل مساعدت های مالی، سیاسی و رسانه ای خود تلاش کرد که به صحنه گردان این آشفته بازار بدل شود. تا هم در فضای حیاتی سیاست خارجی رقیب دیرین عرض اندام کند و هم داعیه های هژمونیک خود را قوام بخشد. ولی فرجام جمهوری های اوراسیا در فردای انقلاب های رنگی بخش اعظمی از تحلیل های پیشین را در محاق تردید فرو برده است. به هر روی مسئله مبرهن و کتمان ناشدنی نقش آفرینی محوری آمریکا در تحولات کم خشونت بار ولی پر هیاهوی اوراسیاست.

کلید واژگان:  اوراسیا، ایالات متحده آمریکا، انقلاب های رنگی، دموکراسی سازی، نافرمانی مدنی، انقلاب دموکراتیک و انقلاب انتخاباتی. 

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1029