پيتر دوتكويچ

گذار نارسا: مفهوم سازي مجدد دولت توسعه گراي روسيه

دو فصلنامه ایراس، سال چهارم، شماره چهارم، بهار و تابستان 1388، صص: 140-111
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۹
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
این نوشتار داستانی است دربارۀ قدرت، انباشت، حکومت، بوروکراسی و بقاء. در این مقاله نمای کلی  تلاشهای روسیه برای مدرنیزاسیون از طریق دولتی کردن امور به تصویر کشیده می شود. به عبارت دیگر در نوشتار حاضر"سیاستهای اتخاذ شده از بالا" به عنوان ابزاری برای تغییر اجتماعی و موفقیتها و شکست های مربوط به این سیاست ها بررسی می شود. علاوه براین، این نوشتار نوعی توصیف تئوریک با استفاده از داستانی ناتمام است که در آن مسیر احتمالی توسعه ی یکی از مهمترین خرده نظام های جهان روایت می شود.

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1031