بهناز اسدي كيا

تهديدات امنيتي نرم در اوراسيا

دو فصلنامه ایراس، سال چهارم، شماره پنجم، پاییز و زمستان 1388، صص: 22-5
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۵
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
كي از حوزه هاي ورود به مسايل بين المللي، بررسي تهديدات، آسيب ها و چالش هاي فراروي واحدهاي سياسي در نظام بين الملل است. پيش بيني روند تحولات منطقه اي بدون در نظر گرفتن متغيرهاي دخيل از جمله ساختار دروني واحدها، تعاملات منطقه اي و فرامنطقه اي، تاثيرگذاري و نقش آفريني بازيگران خارجي، توزيع قدرت در نظام بين الملل و همچنين چالش هاي فراروي كشورها امكان پذير نمي باشد.
هدف اين نوشتار توجه به برخي از عناصر بي ثباتي و تهديدآفرين در منطقه اوراسيا با توجه به مضامين تهديدات و امنيت نرم مي باشد. هرچند اهميت حوزه اوراسيا و دامنه وسيع آن كه شامل جمهوري هاي تازه استقلال يافته اي با مشكلات بي شمار اقتصادي، سياسي و اجتماعي مي شود، مطالعات و تحقيقات دقيق و گسترده اي را مي طلبد، با اين حال اهميت طرح نكات مهم و قابل توجه-حتي به اختصار- همچنان باقي است.

کليدواژگان
اوراسيا، تهديدات نرم، امنيت نرم، قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غير قانوني،بيماري هاي واگيردار، مواد هسته اي

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1033