دکتر سعيد خالوزاده

ابتكار مشاركت شرقي و تاثير آن بر روابط روسيه با اتحاديه اروپايي

دو فصلنامه ایراس، سال چهارم، شماره پنجم، پاییز و زمستان 1388، صص: 52-23
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۱
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
رهبران و نمايندگان دولت هاي عضو اتحاديه اروپا و نمايندگان مختلف اين اتحاديه به همراه رهبران و نمايندگان شش كشور ارمنستان، آذربايجان، گرجستان، بلاروس، مولداوي و اوكراين در تاريخ 7 مي 2009 در پراگ گردهم آمده و اعلاميه مشتركي را تحت عنوان «مشاركت شرقي» امضاء كردند. بطور كلي اقدام اتحاديه اروپا در معرفي ابتكار مشاركت شرقي با هدف جذب سياسي و اقتصادي كشورهاي منطقه صورت مي گيرد و به نوعي جاده صاف كن عضويت كشورهاي منطقه در ناتو مي باشد. مشاركت شرقي از لحاظ استراتژيكي، به منظور موفقيت در دستيابي به اهداف ثبات و رفاه در اروپاي شرقي و قفقاز، در شكل كنوني اش به قدر كافي قوي نيست. تا زماني كه اتحاديه اروپا موضع واحدي در قبال روسيه نداشته باشد، كل طرح مشاركت شرقي در دراز مدت در خطر خواهد بود. روابط روسيه و اتحاديه اروپا مهمترين متغير تاثير گذار بر ابتكار مشاركت شرقي خواهد بود و موفقيت يا شكست اين ابتكار بستگي به پيشرفت صورت گرفته در روابط روسيه و اتحاديه اروپا دارد.

کليدواژگان
مشاركت شرقي، روسيه، اتحاديه اروپايي، ارمنستان، آذربايجان، گرجستان، بلاروس، مولداوي و اوكراين، انرژي، آسياي ميانه، قفقاز

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1034