دکتر محمد سهرابي

امنيت انرژي اروپا: نقش ايران

دو فصلنامه ایراس، سال چهارم، شماره پنجم، پاییز و زمستان 1388، صص: 90-73
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۲
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
مقاله حاضر در پي تحليل مساله امنيت انرژي و آسيب پذيري اتحاديه اروپا در خصوص انرژي هاي هيدروكربني نفت و گاز مي باشد. به باور نگارنده، هم اكنون انرژي يكي از اصلي ترين نگراني هاي اتحاديه ي اروپا مي باشد. اين مقاله ضمن برشمردن چالش ها و تنگناهاي فراروي اتحاديه ي اروپا در زمينه واردات نفت و گاز، تلاش دارد تا نقش ايران را در استراتژي امنيت انرژي اروپا مورد واكاوي و تحليل قرار دهد.

کليدواژگان
امينت انرژي، مساله روسيه، وابستگي اتحاديه اروپا، خط لوله نابوكو

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1036