دکتر مهناز نوروزي

سيري در تحولات ادبيات روسي در قرن 20 و 21

دو فصلنامه ایراس، سال چهارم، شماره پنجم، پاییز و زمستان 1388، صص: 120-91
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۹
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
ادبيات همواره يكي از راه هاي شناخت تاريخي و فرهنگي ملت ها از يكديگر بوده است. قرن بيستم كه آبستن حوادث و رخدادهاي كوچك و بزرگ تاريخي و سياسي بود، در مسير خود ادبيات را با تغيير و تحولات زيادي مواجه ساخت و در نتيجه پيدايش جريان ها و ايدئولوژي هاي مختلف، آثار بسيار متفاوتي با رويكردهاي مختلف به وجود آمدند كه ادبيات قرن نقره اي را از ادبيات قرن طلايي (قرن نوزدهم) كاملاً متمايز ساختند. آشنايي با تاريخ ادبيات روسيه به خصوص در عصر حاضر، به ما اين امكان را مي دهد تا بتوانيم بهتر و عميق تر وقايع اجتماعي و فرهنگي اين سرزمين را مورد بررسي و كنكاش قرار دهيم. با توجه به حجم اندك مقالات در زمينه ادبيات قرن 20 و 21 و به خصوص تحولات ادبي اين دوران، كوشيده ايم تا نمايي كلي از ساختار ادبيات قرن بيستم، با تمركز بر سه دهه اخير قرن 20 و آستانه قرن 21 ارائه شود. 

کليدواژگانادبيات قرن 20، تحول ادبي، ادبيات معاصر، پسانوگرايي، ساختارفكني

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1037