دکتر سيدجلال دهقاني فيروز آبادي - آيت اله مرادي

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در قفقاز جنوبي

دو فصلنامه ایراس، سال پنجم، شماره ششم، بهار و تابستان 1389، صص: 46-5
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۹
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
محوری ترین ويژگي سیاست خارجی ایران در قفقاز جنوبی تکیه بر منافع اقتصادی و امنیتی می باشد، لذا بر خلاف دیدگاه بعضي از تحليل گران، جمهوری اسلامی ایران هیچگاه سیاست خارجی خود را دراین منطقه بر پایه ایدئولوژی و ارزش ها و آرمان های دینی بنا نکرده است . به گونه اي که مهمترین اهداف سیاست خارجی خود را در قفقاز، حفظ امنیت مرزها و تمامیت ارضی، حاکمیت ، وحدت ملی، تأمین امنیت انرژی و توسعه اقتصادی پایدار شمرده است.ایران با به کار گیری یک راهبرد چند وجهی، نیل به اهداف سیاسی در این منطقه را تضمین کرده و با به کارگیری اقدامات سیاسی متناسب، الزامات این راهبرد را فراهم ساخته است. ایران با راهبردی که از چهار ضلع محوری همکاری و همگرایی کارکردی – اقتصادی؛ میانج یگری و مدیریت بحران؛ موازنه سازی؛ و امنیت همکاری جویانه تشکیل شده است،در منطقه قفقاز منافع و اهداف خود را پی گیری می کند.

کلیدواژگان: سیاست خارجی، مناقشه، امنیت انرژی، قفقاز، راهبرد، ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک، موازنه سازی

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1047