دکتر فرهاد عطايي - محمد كاظم شجاعي

جايگاه روسيه در نظام بين الملل

دو فصلنامه ایراس، سال پنجم، شماره ششم، بهار و تابستان 1389، صص: 68-47
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۷
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
روسیه که در سال های ابتدایی پس از فروپاشی در تامین امنیت و اتحاد داخلی خود ناتوان بود، در فاصله ی کمتر از یک دهه در دوران ریاست جمهوری پوتین در قامت ابرقدرتی نوظهور ظاهر شد. در این مقاله با بررسی منابع قدرت کشور روسیه، خواهیم دید که این کشور اساساً از منابع قدرت کافی برای مطرح شدن به عنوان ابرقدرتی جهانی و به چالش کشیدن هژمونی ایالات متحده آمریکا برخوردار نیست. در ادامه، با مقایسه ی برخورد روسیه با جهان در دوران ریاست جمهوری یلتسین، پوتین و مدودوف به این نتیجه می رسیم که رویکرد دولت مدودوف حاکی از آن است که اکنون روس ها پس از دو دهه تجربه ی حضور در نظام بین الملل جایگاه واقعی خود را در این نظام دریافته اند و تلاش می کنند تا با اجتناب از وارد شدن به چالش های پرهزینه و بی حاصل، با رویکردی واقعگرایانه به این روابط نگریسته و جایگاه خودرا حفظ کنند.

کلیدواژگان: روسیه، غرب، آمریکا، قدرت سخت، قدرت نرم

دریافت متن کامل/ دانلود PDF

WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1048
مولف :