دکتر النا دونايوا

روابط فرهنگي ايران و روسيه: امكانات و موانع

دو فصلنامه ایراس، سال پنجم، شماره ششم، بهار و تابستان 1389، صص: 80-69
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۸
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
دوره انقلاب مشروطه درايران، دوره احيا و ترقي ادبيات و جرايد دموکراتيک ايران مي باشد و اين دوره ،دوره تحکيم وتوسعه روابط فرهنگي وادبي دوکشوربود. در اوایل قرن بيستم بعد از پِیدایش دولت جوان روسیه شوروی دو کشور ما از نقطه نظر اعتقادات ايدئولوژيک در مقابل يکديگر قرار داشتند. اما با اين وجود اتحاد شوروی و ايران موفق شدند که همکاری های متقابلا سودمند را گسترش دهند و با وجود برخی محدوديت ها تماس های فرهنگی ادامه يافت و حتی در دهه های ۶0 و ۷۰ قرن ۲۰ پيشرفت بيشتری پيدا کرد . اما در شرایط فعلی از آنجائي که دولت روسيه از اقدامات بين المللی پشتيبانی می کند، نمی تواند تماس های فرهنگی خود را با ايران گسترش دهد و دليل عدم تاسيس مرکز فرهنگی روسيه در تهران همين مساله می باشد. عدم وجود چنين مراکز روسيه در ايران امکانات معرفی فرهنگی روسيه را محدود می کند.

کلیدواژگان: همکاری فرهنگی، ا فکار عمومی، صحنه بین المللی، غرب گرایی، مناطق مسلمان نشین

دریافت متن کامل/ دانلود PDF

WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1049