احسان لشگري

تبيين ژئوپليتيك رقابت قدرت هاي جهاني در اوراسياي مركزي

دو فصلنامه ایراس، سال پنجم، شماره ششم، بهار و تابستان 1389، صص: 124-103
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۵
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در طول دوران جنگ سرد این منطقه در درون قلمروی شوروی قرار داشت ، لیکن پس از فروپاشی شوروی این فضا دچار تحول ژئوپلیتیک گردید و به عرصه ای برای رقابت قدرت های جهانی به منظور کسب برتری های ژئوپلیتیک تبدیل شده این منطقه پس از فروپاشی شوروی نیز به لحاظ ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک از اهمیت ویژه ای برخوردارگردید. در این پژوهش کوشش گردیده است با رویکردی توصیفی – تحلیلی به نقش این منطقه در تبیین و بازشکافی رقابت قدرت های جهانی پرداخته شود و با رویکردی استقرائی و با توجه به خصوصیات این منطقه به الگویابی و کشف ویژگی های مناطق استراتژیک جهان دست یافت. یافته های پژوهش نمایانگر آن است که بسیاری از تعارضات سیاسی قدرت های جهانی در این منطقه زیربنای ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک داشته و تعارضات سیاسی صرفاً روبنا و تبعی است.

کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، منابع انرژی، رقابت انرژی، اوراسیای مرکزی

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1051