دو ماهنامه ايراس

دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي

14 ارديبهشت 1395 ساعت 13:55

شماره 6، دي 1384


دو ماهنامه ايراس

دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي

شماره 6، دي 1384

 
 سخن نخست
مهدي سنايي   ص 1
مشاهده متن     [HTML]    
   
 طريقت يسويه در آسياي مركزي
نگارنده: دكتر مهدي سنايي   ص 2
مشاهده متن     [HTML]    
   
 فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي بنياد سورس در منطقه
نگارنده: پرويز قاسمي كارشناس آسياي مركزي و قفقاز    ص 5
مشاهده متن     [HTML]    
   
 آزاديهاي ديني در منطقه
نگارنده: پرويز خويي كارشناس مسايل آسياي مركزي و قفقاز   ص 11
مشاهده متن     [HTML]    
   
 نگاهي به وضعيت مسلمانان روسيه ص 13
مشاهده متن     [HTML]    
   
 ايران شناسي و زبان فارسي در نووسيبريسك
نگارنده: النا اينوزمتسوا دانشجوي رشته ايران شناسي در دانشگاه روابط بين المللي و منطقه شناسي نووسيبريسك   ص 18
مشاهده متن     [HTML]    
   
 امنيت انرژي در درياي خزر
مجتبي دميرچي لو كارشناس مسايل درياي خزر   ص 21
مشاهده متن     [HTML]    
   
 سلاح گاز در دست ابرقدرت انرژي
دكتر جهانگير كرمي   ص 27
مشاهده متن     [HTML]    
   
 محدوديت هاي انقلاب رنگي در تركمنستان
نگارنده: عادل خاني ارشناس مسائل آسياي مركزي   ص 29
مشاهده متن     [HTML]    
   
 درخواست آمريكا براي پايگاه نظامي در آذربايجان
نگارنده: حاتم جبارلي دانشجوي دكتراي روابط بين الملل دانشگاه غازي آنكارا   ص 33
مشاهده متن     [HTML]    
   
 معرفي كتاب ص 37
مشاهده متن     [HTML]    
   
 رويدادها و گزارش هاي خبري ص 41
مشاهده متن     [HTML]    

 


کد مطلب: 1185

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/article/1185/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي

ایراس
  http://www.iras.ir