گزارش

تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر نویسندگان شهیر روسیه؛ با تأکید بر جایگاه حافظ در ادبیات روسیه؛ الهام هاشمی

11 اسفند 1394 ساعت 9:37


عنوان گزارش: تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر نویسندگان شهیر روسیه؛ با تأکید بر جایگاه حافظ  در ادبیات روسیه
نویسنده: الهام هاشمی
             کارشناس زبان روسی و دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه الزهرا


تاریخ انتشار: بهمن ماه 1394
کد بازیابی: گزارش-9401

دریافت متن کامل (Pdf)


کد مطلب: 965

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/article/965/تأثیر-زبان-ادبیات-فارسی-نویسندگان-شهیر-روسیه-تأکید-جایگاه-حافظ-الهام-هاشمی

ایراس
  http://www.iras.ir