دكتر ناصر تكميل همايون

ايروان در پيوند تاريخي با ايران

دو فصلنامه ایراس، سال اول، شماره اول، پاییز 1385، صص: 22-4
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۴۴
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکيده:
مقاله پيش رو به سير تشكيل و تطور تاريخي، فرهنگي و سياسي ايروان (ارمنستان كنوني) در دو دوره قبل و بعد از اسلام مي پردازد. از نظر نويسنده، مقاطع مهم تاريخي بعد از اسلام به ويژه حمله مغولان و دوره سلطه خواهي روسيه سهمي شگرف در مهندسي بافت اجتماعي، سياسي و فرهنگي اين سرزمين داشته است. وي پس از كالبد شكافي تاريخي ارمنستان، سيري كوتاه به اديان و مذاهب در اين كشور مي پردازد. به باور نويسنده، پيوند ديرينه تاريخي و جغرافيايي ايروان با فرهنگ ايراني بر افتراق هاي زباني و ديني ميان اين دو سرزمين سايه انداخته و آن ها را كم اهميت نموده است.
  
کليدواژگان: ايروان، كالبدشناسي، ارمنستان، دارالملك تاريخي، عثمانيان، تركان سلجوقي، قاجاريه

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 994