دكتر بهرام اميراحمديان

جايگاه شهر تفليس در گسترش علم و ادب در قفقاز

دو فصلنامه ایراس، سال اول، شماره اول، پاییز 1385، صص: 40-23
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۲۵
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده: 
تفليس در مركز هندسي قفقاز، از جنبه هاي گوناگون مركزيت قفقاز به شمار مي رود. از گذشته هاي دور تاكنون، اين مادر شهر منطقه، نقش بارزي در توسعه علم و ادب و دانش در قفقاز داشته و بر شهرهاي پيرامون و منطقه تسلط داشته است. تفليس زماني مركز امارت نشين اسلامي و زماني ديگر مركز فرمانداري كل و محل استقرار جانشين تزار بوده است. اهميت ويژه تفليس به جهت نقش بارز آن در فراهم آوردن فضاي تساهل و تسامح براي گفتگوي اقوام و اديان و مذاهب و انديشه ها بوده است. به همين سبب تفليس شهر علم و دانش ناميده مي شود كه در آن بزرگان بسياري زيسته و آثار جاويدان خويش را خلق كرده اند. شرف تفليس به بزرگاني است كه در آن پديد آمده و جهان علم و معرفت و ادب و دانش را به نور خود روشن كرده اند. در اين مقاله حيات فرهنگي تفليس به تصوير كشيده مي شود.
 
کليدواژگان: التفليسي، ملل قفقاز، گرجستان، مشاهير علم و ادب تفليس

ذریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 995
مولف :