م. ن. ايمليانووا

ايران در تاريخ قفقاز: با تاكيد بر مورد آستيا

دو فصلنامه ایراس، سال اول، شماره اول، پاییز 1385، صص: 56-41
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۵۰
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
نگارنده در اين مقاله به تبارشناسي هويت تاريخي سرزمين آستيا به ويژه از زماني كه اين سرزمين بخشي از ايران باستان را تشكيل مي داده است، مي پردازد. تاثيرپذيري اين خطه از رقابت قدرت هاي بزرگ همچون دو امپراتوري روسيه و عثماني از ديگر محورهاي مقاله پيش رو مي باشد. به باور نويسنده، اگرچه آستين ها در بستر تاريخ، تحولات سياسي، فرهنگي و ديني گوناگوني را تجربه نموده اند، همچنان سكنه اين سرزمين كه در ميانه دو محيط جغرافيايي قفقاز شمالي و جنوبي واقع مي باشند، علقه هاي خود را نسبت به تاريخ و فرهنگ ايراني حفظ نموده اند.
 
کليدواژگان: آستيا، گرجستان، اسكيفي، ايران باستان، عثماني، ديگوريها، كووالوسكي، آساتين ها

ذریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 996