درخشش طرح های ایرانی در جشنواره لباس قازان

درخشش ایران در روسیه

18 آذر 1394 ساعت 10:02


ایراس: در روزهایگذشته، قازان روسیه میزبان شرکت کنندگان نهمین «جشنواره بین المللی لباس اسلامی» بود. این جشنواره از سوی اداره امور دینی مسلمانان تاتارستان و اتحادیه زنان مسلمان این جمهوری و فدراسیون روسیه برگزار شد.

طرح های ایرانی، در جشنواره مذکور خوش درخشید و توجه بسیاری از حاضران و بازدیدکنددگان را به خود جلب کرد.


کد مطلب: 885

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/885/1/درخشش-ایران-روسیه

ایراس
  http://www.iras.ir