موسسه مطالعات ایران اوراسیا 28 فروردين 1395 ساعت 8:18 http://www.iras.ir/fa/doc/article/1046/معرفی-کتاب-روابط-ايران-روسيه -------------------------------------------------- فاطمه عطری سنگری عنوان : معرفی کتاب: روابط ايران و روسيه دو فصلنامه ایراس، سال چهارم، شماره پنجم، پاییز و زمستان 1388، صص: 206-200 -------------------------------------------------- متن : ایراس - چکیده: روابط ایران و روسیه از معدود منابع موجود در حوزه مطالعاتى روابط بين المللدر كشور است كه بطور جداگانه به بررسى روابط ايران و روسيه و جنبه هاى گوناگونآن مى پردازد. اين كتاب كه شامل مجموعه اى از مقالات پژوهشى اساتيد و صاحب نظراناين عرصه است، روابط ايران و روسيه را از جنبه هاى تاريخى، سياسى، اقتصادى، فرهنگىو... بررسى مى كند. كتاب روابط ايران و روسيه به كوشش دكتر مهدى سنايى و دكترجهانگير كرمى توسط موسسه فرهنگى- مطالعاتى روسيه، آسياى مركزى و قفقاز؛ ايراس،منتشر شده است. ... دریافت متن کامل/ دانلود PDF WWW.IRAS.IR