موسسه مطالعات ایران اوراسیا 23 اسفند 1396 ساعت 7:26 http://www.iras.ir/fa/doc/article/3594/زمینه-های-همکاری-ایران-روسیه-برپاداری-ثبات-امنیت-افغانستان -------------------------------------------------- ماندانا تیشه یار عنوان : زمینه‌های همکاری ایران و روسیه در برپاداری ثبات و امنیت در افغانستان مقاله ایراس -------------------------------------------------- در این نوشتار تلاش خواهد شد تا با نگاهی به ویژگی‌های منطقه‌گرایی نوین، به بررسی روابط ایران و روسیه و نقش نومنطقه‌گرایی در نزدیک سازی زمینه‌های همکاری میان این دو کشور در افغانستان پرداخته شود. درواقع، پرسش اصلی در این پژوهش آن است که چگونه ایران و روسیه، می‌توانند در سطح منطقه اوراسیا، به‌ویژه در برپایی ثبات و امنیت در افغانستان به همکاری با یکدیگر بپردازند. متن : مقدمه در دهه های اخیر، واحدهای سیاسی همگام با پذیرفتن جهانی شدن برخی روش های زیست در عرصه بین المللی، تلاش کرده اند تا به بازتعریف منافع و هویت خود در چارچوب های منطقه ای نیز بپردازند. این روندهای نوین همکاری در مناطق، اغلب در چارچوب نظری های نوین-منطقه گرایی با تکیه بر دو عنصر باز بودگی موضوعی و انعطاف جغرافیایی، تبیین می شوند و زمینه مناسبی را برای همکاری های منطقه ای در چارچوبی مستقل و جدا از روندهای جهانی فراهم آورده اند. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا با نگاهی به ویژگی های منطقه گرایی نوین، به بررسی روابط ایران و روسیه و نقش نومنطقه گرایی در نزدیک سازی زمینه های همکاری میان این دو کشور در افغانستان پرداخته شود. درواقع، پرسش اصلی در این پژوهش آن است که چگونه ایران و روسیه، می توانند در سطح منطقه اوراسیا، به ویژه در برپایی ثبات و امنیت در افغانستان به همکاری با یکدیگر بپردازند. فرضیه این پژوهش نیز عبارت از این است که این طور به نظر می رسد که ایران و روسیه با وجود ناهمگونی منافع در برخی موضوعات منطقه ای، می توانند با بهره گیری از چارچوب نظریه های نومنطقه گرایانه، به تعریفی مشترک از هویت ها و هنجارهای حاکم بر الگوی روابط خارجی خود برای برپاداری ثبات و امنیت در افغانستان برسند و در این چارچوب به همکاری نزدیکتر با یکدیگر برای حل مشکلات منطقه ای پرداخته و منافع خود را در سطح منطقه آسان تر به یکدیگر پیوند زنند. نگاهی به نظریه نومنطقه گرایی این یک واقعیت است که کشورها حق انتخاب جای خود بر روی زمین را ندارند و همچون توپ های بازی بیلیارد نمی توانند هر زمان درجایی قرار بگیرند و به حوزه جغرافیایی خود وابسته اند، ازاین رو از حق انتخاب برای پیوستن به مناطق گوناگون برخوردار نیستند. این امر آنگاه همچون سدی در برابر منطقه گرایی جلوه گر می شود که به یاد آوریم که بیشترین جنگ ها در طول تاریخ، میان کشورهای همسایه رخ داده است. دشمنی میان همسایگان در هر منطقه، البته می تواند خود زمینه ساز تلاش آنان برای همکاری نیز باشد. در بسیاری از موارد، آنگاه که پای منافع اقتصادی و آسایش ملی به میان می آید، کشورها بیش از آنکه به دنبال دشمنی باشند، در پی شناسایی منافع یکدیگر و رقابت در چارچوب همزیستی برمی آیند. این نوع نگاه عملگرایانه به همکاری برای کسب امنیت جمعی و تأمین منافع بازیگران منطقه ای، زمینه ساز شکل گیری منطقه گرایی به عنوان پلی در میان دو سطح مطالعاتی خرد (واحدهای سیاسی) و کلان (ساختار سامانه بین الملل) بوده است. از دهه 1370 خورشیدی و به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی، رویکرد تازه ای در این حوزه پا گرفته و ترتیبات نوینی در چارچوب مفهوم "نومنطقه گرایی" پا به عرصه مطالعات این حوزه گذاشته است. ویژگی های این رویکرد نوین به منطقه گرایی، بیش از همه بر باز بودگی تعریف مفهوم منطقه و لایه لایه بودن آن تأکید دارند. به این ترتیب، کشورها برای پیوستن یا گسستن از ترتیبات منطقه ای، نه تنها کمتر در قیدوبندهای ایدئولوژیک هستند، بلکه جغرافیا نیز به امری نسبی بدل شده و می توان دید که در بسیاری از نهادهای منطقه ای، کشورهایی در بیرون از این مناطق به آن ها پیوسته اند. تعریف مفهوم منطقه نیز از انعطاف بیشتری برخوردار شده و در یک منطقه جغرافیایی می توان اشکال گوناگونی از منطقه گرایی و نهادهای منطقه ای را بر پایه منافع کشورهایی که گرد هم می آیند ساخت. به این ترتیب، دو فرایند جهانی شدن و تک قطبی گرایی نتوانسته اند سد راه منطقه گرایی باشند و جهان بیش از آنکه رو به سوی تک قطبی شدن و یا یک ـ-چندقطبی شدن در سطح سامانه بین الملل داشته باشد، به گونه جهانی ـ منطقه ای شده درآمده است. بر پایه تئوری های سامانمند، این تنها قدرت های بزرگ بودند که می توانستند بر مناطق گوناگون تأثیر بگذارند. اما رویکردهای منطقه ای، به نقش قدرت های متوسط و مناطق بر سیاست ها و رویکردهای ابرقدرت ها تأکید دارند. این گونه تازه منطقه گرایی که نوعی برساخت آگاهانه هویت ها و هنجارها در چارچوب نهادسازی است، گفتمان سیاسی نوینی در عرصه بین المللی به شمار می رود. در این گفتمان نوین، "منطقه" آن چیزی است که ما از آن برداشت می کنیم و نه آن چیزی که لزوماً بر روی نقشه جغرافیا تعریف می شود. بنابراین، اگرچه جغرافیا هنوز عامل مهمی است، اما این عنصر از انعطاف بیشتری برخوردار شده و هر زمان بر پایه نیاز و هویت و منافع کشورها، می توان آن را به گونه ای تازه کشید. نومنطقه گرایی؛ چارچوبی نوین برای همکاری های ایران و روسیه در افغانستان دو جهانشاهی ایران و روسیه، دست کم بیش از پنج سده است که در ارتباط و تعامل با یکدیگر بوده اند. این روابط همواره از فراز و نشیب های بسیاری برخوردار بوده است. در این میان، فروپاشی اتحاد شوروی در آغاز دهه 1370 و شکل گیری فدراسیون روسیه، زمینه ساز شکل گیری دور تازه ای از روابط میان ایران و روسیه شده است. این رویداد، به همراه تغییر در برخی از ساختارهای منطقه ای و بین المللی، توانسته عرصه را برای گونه تازه ای روابط مبتنی بر همکاری فراهم سازد. بااین همه، در ۲۵ سال گذشته روابط ایران و روسیه اگرچه در عرصه های گوناگون دوستانه به نظر آمده، اما تعریف منافع هر یک از طرفین در چارچوبی متفاوت و دور از ساختارهای شکل دهنده به منافع آنان از یکدیگر، سبب شده که یک گفتمان همکاری جویانه پایدار در سطح منطقه ای میان آنان شکل نگیرد. برای نمونه، در عرصه های اقتصادی، روسیه و ایران هر دو از دارندگان بزرگ ذخایر نفت و گاز به شمار می روند. همین امر می تواند زمینه رقابت آنان در بازارهای انرژی را فراهم آورد. همچنین رقابت در زمینه راه های گذر خطوط لوله انتقال انرژی از آسیای مرکزی و دریای خزر به بازارهای بین المللی و نیز تلاش برای ساخت راه های بازرگانی و دادوستد منطقه ای که یادآور دوران رونق جاده ابریشم است از این کشورها، چندان زمینه را برای همکاری های اقتصادی منطقه میان دو طرف فراهم نیاورده است. همچنین در بخش نظامی، روسیه بی تردید خواهان تداوم برتری نظامی خود بر مناطق پیرامون خویش است. در سال های گذشته به واسطه افزایش تنش ها میان ایران و دولت های توانمند غربی، از میزان دسترسی ایران به سلاح های پیشرفته ساخت غرب کاسته شده و در این زمینه ایرانیان بیشتر به تولیدات داخلی و یا سلاح های روسی و چینی بسنده کرده اند. این در حالی است که روس ها نیز خواهان تداوم همکاری های نظامی با ایران و حفظ بازارهای فروش تسلیحات خود به این کشور هستند. اما این همکاری ها هنوز به گسترش تعاملات نظامی میان دو کشور در سطح منطقه ای نینجامیده است. در موضوعات فرهنگی و ایدئولوژیک نیز کمتر می توان شاهد همکاری های دو کشور در سطح منطقه ای در سال های اخیر بود. اما با وجود همه دشواری ها، واقعیت آن است که ایران و روسیه همچنان منافع مشترکی در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای دارند که فرصت همکاری با یکدیگر را برای آنان فراهم می آورد. یکی از مهم ترین انگیزه های همکاری میان آنان، در رویکرد روسیه به برپایی یک ساختار چندجانبه گرایانه در سطح بین الملل، نمود می یابد. با بر هم خوردن ساختار سامانه بین الملل به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی، اینک روسیه بر آن است تا بار دیگر از راه دنبال کردن ایده هایی مانند اوراسیاگرایی و یورو آتلانتیک گرایی و تعریف برتری خود در چارچوب های نوین، جایگاه پیشین خود در عرصه سامانه بین الملل را به دست آورد. تلاش این کشور برای تداوم حضور اقتدارآمیز خود در منطقه ای که آن را "خارج نزدیک" می نامد و دربرگیرنده جمهوری های تازه استقلال یافته است، گویای دنبال کردن چنین سیاستی از سوی زمامداران کرملین است. در این راه، ایران که طی دهه های گذشته همواره رویکردی تقابلی را با غرب دنبال کرده، می تواند همتایی قابل اطمینان باشد. همگرایی ایران و روسیه برای رویارویی با برتری جویی غرب و باور هر دو کشور به لزوم برپایی سامانه ای بین المللی که مبتنی بر چندجانبه گرایی باشد، توانسته آنان را به همکاری در سطح نهادهای منطقه ای رهنمون شود. بر پایه این رهیافت نوین، همه قدرت های جهانی و منطقه ای، برای حل وفصل مشکلات مشترک، در چارچوبی توافقی، به همکاری و نه رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت. درواقع، تهدیدهای مشترک علیه منافع این دو کشور در سطح منطقه ای، آنان را ناگزیر از همکاری با یکدیگر نموده است. نمونه این تهدیدها را می توان در پیگیری سیاست نگاه به شرق از سوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) دید که از سال 1372 خورشیدی دنبال شده است. همچنین تهدیدهای درون منطقه ای مانند پاگیری گروه های تندروی مذهبی مانند طالبان و داعش و یا گروه های مافیایی قاچاق مواد مخدر که به ناامنی و بی ثباتی در کنار مرزها، و گاه در درون مرزهای کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز می انجامد نیز در نزدیک سازی مواضع منطقه ای این دو کشور و تلاش مشترک آن ها برای یافتن راه حل هایی برای دوری از بحران، یاری رسانده. همکاری آنان در حل بحران های منطقه ای در مناطقی مانند تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان و افغانستان، نمونه های گویای این دست از همکاری ها هستند. تلاش هر دو کشور برای جلوگیری از پیشبرد خواسته های جدایی خواهانه قومی و مذهبی در منطقه نیز از دیگر زمینه های همکاری میان آنان به شمار می رود. به این ترتیب، می توان گفت که عملگرایی ژئوپلیتیکی و تعریفی که از هویت و هنجارهای حاکم بر سیاست خارجی این دو کشور در عرصه روابط بین الملل ارائه می شود، آنان را به همکاری با یکدیگر در عرصه های منطقه ای و فرامنطقه ای وا می دارد. در این میان، افغانستان سرزمینی آشنا برای ایران و روسیه است. پیوندهای فرهنگی، تاریخی و هویتی میان ایرانیان و افغانان برای هزاران سال چنان یگانگی ای میان آنان پدید آورده که گاه بازشناسی این دو ملت از یکدیگر را دشوار می سازد. روس ها نیز در دوران معاصر و به ویژه در دوره برپایی حکومت کمونیستی در کابل، حضور پررنگی در میان مردم جامعه افغانستان داشته و در شکل دهی به ساختارهای سیاسی و نیز فراهم آوردن زمینه گذار این جامعه به سوی نهادها و ساختارهای مدرن ایفای نقش کرده اند. اگرچه انتظار می رفت در دوران پس از فروپاشی حکومت طالبان در افغانستان، ایران و روسیه نقش های کلیدی در سامان دهی به رژیم سیاسی نوین در این کشور بازی کنند، اما آنچه در عمل رخ داده، نشانگر آن است که این حضور تنها در برخی از حوزه ها و به صورت انفرادی و نه در قالب یک حرکت همکاری جویانه منطقه ای، صورت گرفته است. درواقع، ازآنجاکه برکناری طالبان از قدرت به دست ناتو و با حضور نیروهایی از کشورهای گوناگون، به ویژه ایالات متحده آمریکا صورت گرفت، زمینه بازیگری در دوران پساطالبان برای کشورهایی که به طور مستقیم در نبرد با گروه های تندروی بنیادگرا حضور نداشتند، دشوار شد. اگرچه طالبان دشمن ایران و روسیه نیز به شمار می آمد و این دو کشور به صورت غیرمستقیم با نیروهای ائتلاف بین المللی همکاری داشتند، اما دولت تازه روی کار آمده در کابل نتوانست به همکاری مؤثر با این دو کشور بپردازد. این امر ازآن رو بود که ایالات متحده و هم پیمانان اروپایی اش روی خوش چندانی به حضور دیگر قدرت های منطقه ای و بین المللی در افغانستان از خود نشان ندادند. نتیجه آنکه، روسیه که خواهان به دست آوردن پایگاه هایی نظامی در افغانستان برای برپایی ثبات و امنیت، به ویژه در بخش های شمالی این کشور بود، نتوانست از گفتگوها با دولت کرزای طرفی ببندد. به دنبال آن، ازآنجاکه برپاداری امنیت در افغانستان برای بیش از یک دهه تنها در دست نیروهای آیساف بود، بازرگانان و سرمایه گذاران روس اطمینان کافی برای سرمایه گذاری و دادوستد در بازارهای افغانستان را نداشته اند و ازاین رو، امروزه نقش بسیار کم رنگی در ساختار اقتصادی افغانستان بازی می کنند. از سوی دیگر، ایران نیز که به طور رسمی بارها اعلام کرده بود خواهان بیرون رفتن نیروهای بیگانه از خاک افغانستان است، نتوانست زمینه همکاری با نیروهای بین المللی در افغانستان را فراهم آورد و اگرچه برخی کالاهای ایرانی به علت همسایگی و حضور میلیون ها افغان در خاک ایران و نیز به صرفه بودن صادرات این کالاها به شهرهای گوناگون افغانستان برای هر دو طرف، توانستند از جایگاه خوبی در بازارهای این کشور برخوردار شوند و ایران به یکی از صادرکنندگان اصلی کالاهای مصرفی و انرژی به افغانستان بدل شود، اما در بخش سرمایه گذاری های بلندمدت در صنایع مادر، ایران نیز نتوانسته جایگاه مطلوبی در این زمینه به دست آورد. نتیجه آنکه، در سال ۲۰۱۶ می توان دید که صادرکننده اصلی کالا به بازارهای افغانستان، کشور چین است و سرمایه گذار اصلی در بخش های گوناگون صنعتی در این کشور، هندوستان می باشد. در این میان، افزایش تنش ها در سطح منطقه به واسطه پدیدار شدن گروه های اسلامی تندرو نوین مانند داعش و تداوم ناامنی در افغانستان، سبب شده که بخش هایی از خاک این کشور به بهشت گروه های تندرو و بنیادگرا بدل شود. این امر تهدید امنیتی جدی ای برای هر دو کشور ایران و روسیه به شمار می رود. رویکرد اصلی این کشورها، تلاش برای گفتگوی همزمان با دولت افغانستان و نیز برخی شاخه های طالبان برای جلوگیری از نفوذ داعش در منطقه آسیای مرکزی و نیز در درون این دو کشور بوده است. این در حالی است که مقامات سیاسی در کابل بر این باورند که بازی دوگانه ایران و روسیه می تواند به بی ثباتی بیشتر منطقه و کاهش توان دولت افغانستان در ستیز با گروه های تندرو بیانجامد. ازاین رو، خواسته اصلی آنان، پشتیبانی همه جانبه قدرت های منطقه ای و بین المللی از دولت قانونی این کشور برای شکست دادن نیروهای تندرو و دهشت افکن در این کشور است. از سوی دیگر، در بررسی ریشه های شکل گیری بنیادگرایی در افغانستان، دولتمردان این کشور اغلب بر این باورند که این امر بیش از آنکه ریشه های ایدئولوژیک داشته باشد، به علت دشواری های اقتصادی و شیوه زیست همراه با محرومیت در میان مناطق گوناگون شهری و روستایی این کشور در نقاط دورافتاده رخ داده است. ازاین رو، راه حل اصلی کاهش توان گروه های بنیادگرا را در بالا بردن کیفیت زندگی مردم افغانستان می دانند. به این ترتیب، سرمایه گذاری در بخش های گوناگون اقتصاد این کشور و افزایش اشتغال و سطح درآمد مردم، می تواند به برپایی ثبات سیاسی، رشد اقتصادی و افزایش امنیت اجتماعی در این کشور یاری رساند. ایران و روسیه به عنوان دو کشور قدرتمند در حوزه همکاری های منطقه ای در سطح اوراسیا، بی تردید می توانند درروند توسعه اقتصادی افغانستان با هدف ثبات سازی در این کشور، نقش مهمی بازی کنند. این امر که می تواند هم از رهگذر همکاری های سه جانبه و هم در چارچوب ترتیبات همکاری جویانه نوین با حضور کشورهایی همچون هندوستان و قزاقستان شکل گیرد، چند بهره می تواند به همراه داشته باشد. نخست آنکه، سطح ثبات و امنیت را در منطقه افزایش می دهد؛ دیگر آنکه، منافع اقتصادی حاصل از سرمایه گذاری در افغانستان در میان و بلندمدت عاید بخش های اقتصادی این کشورها نیز خواهد شد؛ و سوم آنکه، این همکاری ها با هویت و ماهیت اصلی سیاست خارجی این کشورها که به دنبال تشکیل ساختاری چندقطبی در عرصه سامانه بین المللی هستند، همخوانی دارد. ازاین رو، همکاری در افغانستان در حوزه اقتصادی و نیز افزایش همکاری ها با دولت افغانستان برای تقویت این دولت در برابر گروه های تندرو، می تواند در افزایش ثبات و امنیت منطقه ای کارآمد باشد و منافع ایران و روسیه را در هر دو زمینه تأمین نماید. جمع بندی شاید انتظار می رفت که بازی بزرگ تازه ای پس از فروپاشی اتحاد شوروی در منطقه اوراسیا به راه بیافتد که در آن نه تنها قدرت های بزرگ جهانی، بلکه قدرت های بزرگ پیرامون این منطقه همچون چین، ایران، ترکیه، روسیه و هندوستان به دنبال رقابت با یکدیگر بر سر افزایش نفوذ در کشورهای تازه استقلال یافته باشند. این بازی اگرچه رخ داد، اما بدان بزرگی که تصور می شد، نبود. درواقع، کشورهای همسایه بیش از رقابت، تلاش کردند تا با برپاداری ثبات در این کشورهای نوپا، از گسترش ناامنی به درون مرزهای خود جلوگیری نمایند و به تشکیل نهادهایی برای ثبات سازی و راهکارهایی برای همزیستی آشتی جویانه در این منطقه پرداختند. با آغاز دهه 1380، دو کشور ایران و روسیه بیش از گذشته نشان دادند که با در نظر گرفتن ملاحظات مشترک در سیاست خارجی خود، بیشتر به دنبال همکاری منطقه ای هستند تا رقابت و دشمنی در این حوزه. روسیه از دید ایران، همچنان یک بازیگر استراتژیک توانمند است که در جایگاه برترین کشورها در سازمان ملل نشسته است. این کشور همچنین تأمین کننده بخشی از تسلیحات موردنیاز ایران و نیز اجراکننده برنامه هسته ای ایران به شمار می رود. برای روسیه نیز، ایران یک قدرت توانمند منطقه ای است که کارت های بسیاری برای بازی در دست دارد و چه برای استفاده از ظرفیت های ایران برای پیشبرد منافع منطقه ای و چه برای مهار این کشور برای جلوگیری از تهدید منافع روسیه در سطح منطقه ای، نیاز است که روابط میان ایران و روسیه همچنان در چارچوب ترتیبات منطقه ای گسترش یابد. ازاین رو، وابستگی متقابل منطقه ای که در چارچوب تشکیل نهادها و سازمان های منطقه ای در این گوشه از جهان نمود یافته، به خوبی گویای رهیافت آشتی جویانه قدرت های مطرح در منطقه اوراسیا برای پیشبرد منافع و امنیت جمعی است. بی تردید، همکاری برای گسترش امنیت در منطقه پس از بیرون رفتن نیروهای بیگانه از افغانستان در سال 1394 نیز زمینه دیگری برای همگرایی های منطقه ای میان ایران، روسیه و کشورهای دیگر در پیرامون افغانستان پدید آورده است. نویسنده: دکتر ماندانا تیشه یار، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو شورای علمی ایراس این مقاله، پیش تر در مجموعه مقالات همکاری های ایران و روسیه: ابعاد و چشم انداز به اهتمام و ویراستاری علمی مشترک محمود شوری و ایگور ایوانوف به سه زبان فارسی، انگلیسی و روسی در اسفند 1395 منتشر شده است. جهت تهیه کتاب، در ساعات اداری با موسسه ایراس تماس حاصل فرمایید. یادداشت ها و منابع این مقاله نزد موسسه ایراس محفوظ است