موسسه مطالعات ایران اوراسیا 14 ارديبهشت 1395 ساعت 13:21 http://www.iras.ir/fa/doc/article/1184/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي -------------------------------------------------- دو ماهنامه ايراس عنوان : دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي -------------------------------------------------- شماره 5، دي 1384 متن : دو ماهنامه ايراس دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي شماره 5، دي 1384 سخن نخست مهدي سنايي ص1 مشاهده متن [HTML] مصوبات جديد دوماي روسيه و افزايش قدرت رئيس جمهور نگارنده: داوود كياني ص2 مشاهده متن [HTML] سرنوشت دموكراسي روسي پيوتر داتكويچ، ولاديمير پاپوف مترجم: ترجمه: زهرا محمدي ص5 مشاهده متن [HTML] آستي هاي ايراني زبان كامبال اف تاميرلان تايمورزايويچمترجم: مترجم: عليرضا عاملي ص9 مشاهده متن [HTML] خروج نطاميان آمريكايي از ازبكستان يوسف محمودي  ص16 مشاهده متن [HTML] مناسبات روسيه ـ ازبكستان و تاثير آن بر ساختار ژئوپولتيكي آسياي مركزي پرويز قاسمي ص19 مشاهده متن [HTML] ايران در اوراسيا: واقعيت هاي موجود و سطح بازي در نظام بين المللي امروز نگارنده: دكتر جهانگيركرمي ص22 مشاهده متن [HTML] بررسي مسيرهاي انتقال نفت و گاز حوزه درياي خزر نگارنده: ابوالفضل صدقي* ص25 مشاهده متن [HTML] معرفي كتاب ص29 مشاهده متن [HTML] رويدادها ـ گزارش ها ص34 مشاهده متن [HTML]