موسسه مطالعات ایران اوراسیا 14 ارديبهشت 1395 ساعت 13:55 http://www.iras.ir/fa/doc/article/1185/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي -------------------------------------------------- دو ماهنامه ايراس عنوان : دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي -------------------------------------------------- شماره 6، دي 1384 متن : دو ماهنامه ايراس دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي شماره 6، دي 1384 سخن نخست مهدي سنايي ص1 مشاهده متن [HTML] طريقت يسويه در آسياي مركزي نگارنده: دكتر مهدي سنايي ص2 مشاهده متن [HTML] فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي بنياد سورس در منطقه نگارنده: پرويز قاسمي كارشناس آسياي مركزي و قفقاز ص5 مشاهده متن [HTML] آزاديهاي ديني در منطقه نگارنده: پرويز خويي كارشناس مسايل آسياي مركزي و قفقاز ص11 مشاهده متن [HTML] نگاهي به وضعيت مسلمانان روسيه ص13 مشاهده متن [HTML] ايران شناسي و زبان فارسي در نووسيبريسك نگارنده: النا اينوزمتسوا دانشجوي رشته ايران شناسي در دانشگاه روابط بين المللي و منطقه شناسي نووسيبريسك ص18 مشاهده متن [HTML] امنيت انرژي در درياي خزر مجتبي دميرچي لو كارشناس مسايل درياي خزر ص21 مشاهده متن [HTML] سلاح گاز در دست ابرقدرت انرژي دكتر جهانگير كرمي ص27 مشاهده متن [HTML] محدوديت هاي انقلاب رنگي در تركمنستان نگارنده: عادل خاني ارشناس مسائل آسياي مركزي ص29 مشاهده متن [HTML] درخواست آمريكا براي پايگاه نظامي در آذربايجان نگارنده: حاتم جبارلي دانشجوي دكتراي روابط بين الملل دانشگاه غازي آنكارا ص33 مشاهده متن [HTML] معرفي كتاب ص37 مشاهده متن [HTML] رويدادها و گزارش هاي خبري ص41 مشاهده متن [HTML]