موسسه مطالعات ایران اوراسیا 14 ارديبهشت 1395 ساعت 14:26 http://www.iras.ir/fa/doc/article/1187/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي -------------------------------------------------- دو ماهنامه ايراس عنوان : دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي -------------------------------------------------- شماره 8، اسفند 1384 متن : دو ماهنامه ايراس دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي شماره 8، اسفند 1384 تحولات آسياي مركزي در سال 1384 نگارنده: دكتر جهانگير كرمي ص1 مشاهده متن [HTML] روسيه و خاورميانه پس از صدام نگارنده: داوود كياني ص4 مشاهده متن [HTML] نوروز در منطقه آسياي مركزي نگارندگان: مولوده قاسم آو ا ص6 مشاهده متن [HTML] فرهنگ سغدي؛ فرهنگ ايراني در آسياي مركزي نگارنده: دكتر ماتئو كمپارتي1 مترجم: مترجم: حسين توسلي نژاد ص9 مشاهده متن [HTML] وضعيت زبان روسي در منطقه آسياي مركزي تاليف: سينان اوگانمترجم: ترجمه: جليل يعقوب زاده فرد ص12 مشاهده متن [HTML] فرهنگ، ارزش هاي معنوي و آينده روسيه؛ مصاحبه با ميخائيل تاروسين مترجم: مترجم: مژگان صمدي ص17 مشاهده متن [HTML] نگاهي به كليساي ارتدوكس در روسيه ص23 مشاهده متن [HTML] معرفي كتاب داوود كياني ص28 مشاهده متن [HTML] رويدادها و گزارش هاي خبري ص31 مشاهده متن [HTML]