با سلام. خبرنامه مطالب منتشر شده در سایت موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس/www.iras.ir) در اردیبهشت 1395 تقدیم حضور شده است.
این خبرنامه، شامل ارائه آرشیو «دوفصلنامه»، «ماهنامه»، «مقالات»، «تحلیل ها»، «گزارش ها»، «ترجمه ها» و سایر مطالب ایراس نیز می باشد.