ایران و روسیه پس از تحريم ها؛ امكان پذيري وابستگي متقابل اقتصادي

ایران و روسیه پس از تحريم ها؛ امكان پذيري وابستگي متقابل اقتصادي

دکتر جهانگیر کرمی: اگرچه معمولا حادترين و مهم ترين روابط ميان دولتها در عرصه هاي امنيتي و سياسي ايجاد مي شود اما در عمل روابط اقتصادي ميان دولتها بنيان همكاري هاي گسترده تر آنهاست و در نبود يك رابطه اقتصادي پايدار و موثر ساير روابط هم نمي تواند در گذر حوادث و فراز و نشيبها چندان استوار و پايدار بماند. در اين رابطه مي توان از روابطي سخن گفت كه در قالب اتحاديه هاي اقتصادي منطقه اي شكل گرفته و آنچنان وابستگي متقابلي را ميان دولتها ايجاد مي كند كه حتي بر اساس منطق همگرايي به ساير ...

نظام قبیله ای و ثبات تركمنستان

نظام قبیله ای و ثبات تركمنستان

بهروز قزل: در ترکمنستان، شاید تاکنون تمام پیش بینی های معطوف به ظهور خشونت و بی ثباتی سیاسی بسیار نامطمئن بوده است، لیکن این به معنای فقدان زمینه های آن نیست. علت های لازمه خشونت در جامعه ترکمن ها وجود دارد و گروه های اجتماعی نیز، دلایل کافی برای اعمال رفتارهای خشونت آمیز بر علیه نظام سیاسی حاکم و گروه های قبیله ای پشتیبان آن را دارا می باشند. حضور هر نوع محرکِ کامل کننده و مؤثر به عنوان علت تامه بروز این رفتار، می تواند این کشور را به کانون جدید خشونت و نزاع های گروهی در منطقه ...

روابط اقتصادی ایران و روسیه؛ چشم انداز آینده، فرصت ها و موانع

روابط اقتصادی ایران و روسیه؛ چشم انداز آینده، فرصت ها و موانع

دکتر بهرام امیراحمدیان: با نگاهی به حجم تجارت دو کشور می توان دریافت که تجارت خارجی دو کشور در سطح قابل قبولی نیست. مقامات هر دو کشور بر این باورند که با وجود محدودیتها، ظرفیتهایی خالی برای توسعه همکاری ها وجود دارد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image Map