روسیه – سازمان تجارت جهانی: مشق فردا

روسیه – سازمان تجارت جهانی: مشق فردا

وقتی در جامعه تقاضای شدید چیزی بروز می کند، به این تقاضا باید پاسخ داده شود. در روسیه تقاضای توضیح علل بروز مشکلات اقتصادی به وجود آمده است. پاسخ همیشگی که این تقصیر آمریکاست، کار ساز است ولی بیش از پیش به یک پاسخ چارچوبی تبدیل می شود که باید با محتوای مشخصی تکمیل گردد. "آلکسی پورتانسکی" پژوهشگر ارشد موسسه اقتصاد جهانی و روابط بین الملل فرهنگستان علوم روسیه در این یادداشت می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چرا سازمان تجارت جهانی از روسیه در برابر تحریم ها دفاع نمی کند؟